CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

CARS pro­wa­dzi ba­dania na­uko­we, prace roz­wojowe i wdro­że­niowe oraz przy­go­towu­je eks­per­tyzy na­uko­we w za­kre­sie ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nej i pro­kon­su­menc­kiej re­gu­la­cji sek­to­rowej, głów­nie sek­to­rów sie­cio­wych (trans­port, ener­gety­ka, te­leko­mu­ni­ka­cja) i szcze­gól­nych (usług fi­nan­so­wych, au­dio­wizual­nych i far­maceu­tycz­ny). Są to głów­nie ba­dania praw­ni­cze, eko­nomicz­ne lub in­ter­dy­scyplinar­ne.

Dzia­łal­ność ba­daw­cza CARS obej­mu­je ba­dania sta­tu­to­we i wła­sne WZ UW i jego pra­cow­ni­ków. Stra­te­gia CARS na naj­bliż­sze lata prze­wi­du­je po­zy­ski­wa­nie kra­jo­wych i eu­ro­pej­skich gran­tów pu­blicz­nych. CARS ofe­ru­je także prze­pro­wa­dzenie badań zle­co­nych lub spon­sorowa­nych przez in­sty­tu­cje pu­blicz­ne i pod­mioty go­spodar­cze.

W ra­mach do­radz­twa CARS ofe­ru­je przy­go­towa­nie eks­per­tyz dla in­sty­tu­cji pu­blicz­nych oraz firm. Ek­sper­ty­zy te mają za­wsze walor pu­blicz­ny (są ogól­nie do­stęp­ne ze stro­ny in­ter­neto­wej CARS).

Dodano 31.07.2019 • Pełny artykuł(9) Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE (2019-2021) - Grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus, 2018/31/B/HS5/01192.

Dodano 8.10.2017 • Pełny artykuł(8) Projekt badawczy: „Instrumenty i skutki przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (2017-2019)”

Dodano 29.01.2018 • Pełny artykuł(7) Projekt badawczy “Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective” (2015-2017)

Dodano 10.12.2015 • Pełny artykuł(6) Projekt badawczy nt. polityki karania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zlecony przez UOKiK (2015-2016)

Dodano 10.12.2015 • Pełny artykuł(5) Projekt badawczy nt. polityki karania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję zlecony przez UOKiK (2015-2016)

Dodano 24.02.2015 • Pełny artykułArchiwum 2007 – 09.2014