CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

CARS pro­wa­dzi ba­dania na­uko­we, prace roz­wojowe i wdro­że­niowe oraz przy­go­towu­je eks­per­tyzy na­uko­we w za­kre­sie ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nej i pro­kon­su­menc­kiej re­gu­la­cji sek­to­rowej, głów­nie sek­to­rów sie­cio­wych (trans­port, ener­gety­ka, te­leko­mu­ni­ka­cja) i szcze­gól­nych (usług fi­nan­so­wych, au­dio­wizual­nych i far­maceu­tycz­ny). Są to głów­nie ba­dania praw­ni­cze, eko­nomicz­ne lub in­ter­dy­scyplinar­ne.

Dzia­łal­ność ba­daw­cza CARS obej­mu­je ba­dania sta­tu­to­we i wła­sne WZ UW i jego pra­cow­ni­ków. Stra­te­gia CARS na naj­bliż­sze lata prze­wi­du­je po­zy­ski­wa­nie kra­jo­wych i eu­ro­pej­skich gran­tów pu­blicz­nych. CARS ofe­ru­je także prze­pro­wa­dzenie badań zle­co­nych lub spon­sorowa­nych przez in­sty­tu­cje pu­blicz­ne i pod­mioty go­spodar­cze.

W ra­mach do­radz­twa CARS ofe­ru­je przy­go­towa­nie eks­per­tyz dla in­sty­tu­cji pu­blicz­nych oraz firm. Ek­sper­ty­zy te mają za­wsze walor pu­blicz­ny (są ogól­nie do­stęp­ne ze stro­ny in­ter­neto­wej CARS).

Dodano 26.02.2019 • Pełny artykuł(25) Rola winy w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (2019)

Dodano 07.03.2018 • Pełny artykuł(24) Analiza dotycząca środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym (2018)

Dodano 30.01.2018 • Pełny artykuł(23) Zastosowanie norm ochrony konkurencji i konsumentów przy naruszeniu przez przedsiębiorców norm antydyskryminacyjnych (2017)

Dodano 15.01.2018 • Pełny artykuł(22) Ekspertyza w sprawie wymagań dotyczących trwałego nośnika informacji w unijnych i krajowych przepisach o usługach płatniczych (2017)

Dodano 22.12.2017 • Pełny artykuł(21) Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych (2017)

Dodano 27.04.2017 • Pełny artykuł(20) Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja (2017)

Dodano 16.01.2017 • Pełny artykuł(19) Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate

Dodano 16.01.2017 • Pełny artykuł(18) Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS)

Dodano 25.10.2016 • Pełny artykuł(17) Kwalifikacja finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (2016) – ekspertyza zaktualizowana w r. 2017 (zob. wyż. ekspertyza nr 20)

Dodano 29.08.2016 • Pełny artykuł(16) Status spółki spin-off utworzonej przy współudziale spółki celowej uczelni w świetle przepisów o definicji MŚP w kontekście ubiegania się o pomoc publiczną (2016)

Dodano 08.07.2016 • Pełny artykuł(15) Ekspertyza naukowa dotyczącej oceny nowelizacji rumuńskiej ustawy nr 321/2009 w sprawie sprzedaży produktów żywnościowych z punktu widzenia jej zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz w świetle doświadczeń polskich. (2016)

Dodano 05.08.2015 • Pełny artykuł(14) Analiza antymonopolowa w przypadku koncentracji przedsiębiorców na rynkach dwustronnych (2015)

Dodano 06.06.2015 • Pełny artykuł(13) Możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego postanowień umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne (2015)

(12) Lista czasopism punktowanych z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej (2015)

czasopisma prawa ochrony konkurencji i prokonkurencyjnych regulacji sektorowych Wybrane czasopisma naukowe z zakresu (choćby częściowo) prawa ochrony konkurencji i prokonkurencyjnych regulacji sektorowych. A. Lista ogólna

czasopisma prawa ochrony konkurencji i prokonkurencyjnych regulacji sektorowych Wybrane czasopisma naukowe z zakresu (choćby częściowo) prawa ochrony konkurencji i prokonkurencyjnych regulacji sektorowych. B. Lista sektorowa (telekomunikacja, energetyka)

Dodano 04.02.2015 • Pełny artykuł(11) Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (2015)

Dodano 29.01.2015 • Pełny artykuł(10) Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych (2015)

Dodano 22.12.2014 • Pełny artykuł(9) Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach o kredyt hipoteczny (2014)

Dodano 24.02.2015 • Pełny artykułArchiwum 2007 – 09.2014