CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

CARS prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej w gospodarce rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów sieciowych (transport, energetyka, telekomunikacja). Są to głównie badania prawnicze, ekonomiczne lub interdyscyplinarne.

Działalność badawcza CARS obejmuje badania statutowe i własne Wydziału Zarządzania UW i jego pracowników oraz – w coraz szerszym zakresie – badania kontraktowe, zlecone lub sponsorowane, przez podmioty gospodarcze (głównie prywatne). W takich projektach badawczych CARS mogą uczestniczyć nie tylko pracownicy naukowi, ale także praktycy – prawnicy, ekonomiści i specjaliści od zarządzania – aktywni zawodowo w sektorach regulowanych, w tym pracownicy podmiotów gospodarczych zlecających lub sponsorujących te badania.

Strategia CARS na najbliższe lata obejmuje również pozyskiwanie krajowych i europejskich grantów publicznych.

Dodano 06.05.2014 • Pełny artykuł(8) Listy czasopism punktowanych z zakresu ochrony konkurencji i regulacji (2014)

Dodano 31.12.2013 • Pełny artykuł(7) Opinia w sprawie statusu doktroranta (2013)

Dodano 16.07.2013 • Pełny artykuł(6) Opinia w sprawie skutków wyroku C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dla postępowań w sprawie zatwierdzania stawek przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (2013)

Dodano 14.05.2013 • Pełny artykuł(5) Udział CARS w konsultacjach KE w sprawie Zielonej księgi w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami (2013)

Dodano 14.09.2012 • Pełny artykuł(4) Udział CARS w konsultacji KE w sprawie stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) spod zakazu antykonkurencyjnej pomocy państwa (2012)

Dodano 15.06.2012 • Pełny artykuł(3) Opinia Grupy Roboczej ds. nowelizacji uokik z 2007 r. przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW (2012)

Dodano 30.06.2010 • Pełny artykuł(2) Klasyfikacja jako pomoc państwa – w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE – przepisu § 10 ust. 5 projektowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki szczegółowo regulującego m.in. zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji (2010)

Dodano 30.06.2010 • Pełny artykuł(1) Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji (2008)