CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego doradztwo
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Doradztwo i szkolenia

Rodzaj działania: Udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej dotyczących Wytycznych w sprawie Wyłączeń Grupowych spod Obowiązku Zgłaszania Pomocy Państwa ustanowionego przez art. 108(3) TFUE.

Tytuł: Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych. Dokument dla celów konsultacji. Kwestionariusz

Autorzy (skład Grupy Roboczej): przewodniczący – dr Łukasz Grzejdziak oraz członkowie: Katarzyna Bożekowska-Zawisza, prof. Anna Fornalczyk, Maciej Fornalczyk, dr Piotr Kucharski i Marcin Socha.

Data wykonania do KE: 12.09.2012 r.

W lipcu 2012 r. Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich UE oraz zainteresowanych podmiotów z prośbą o przekazanie ich uwag w sprawie stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (rozp. GBER – General Block Expempion Regulation) spod obowiązku zgłaszania pomocy państwa ustanowionego przez art. 108(3) TFUE. Przesłane uwagi będą przedmiotem przeglądu rozp. GBER w 2013 r.

Po raz pierwszy prośba taka została skierowana także do CARS. Decydując się wziąć udział w tych konsultacjach w CARS powołana została Grupa Robocza ds. GBER pod kierownictwem dr Łukasza Grzejdziaka z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ; w skład GR weszli ponadto: Katarzyna Bożekowska-Zawisza, prof. Anna Fornalczyk, Maciej Fornalczyk, dr Piotr Kucharski i Marcin Socha. GR przygotowała odpowiedzi na pytania przedstawionego Kwestionariusza. Został on przekazany do KE w wersji polskiej i angielskiej.

Udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych. Dokument dla celów konsultacji