CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego doradztwo
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Doradztwo i szkolenia

Rodzaj działania: Udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej dotyczących Zielonej księgi w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw

Tytuł: Odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej zawarte w Zielonej księdze w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami

Autorzy (skład Grupy Roboczej): przewodniczący – prof. UW dr hab. T. Skoczny; członkowie: doc. dr E. Krakowińska (WZ UW), dr M. Bernatt (WZ UW), dr D. Wolski (Jeronimo Martins), M. Radwański (Tomaszewski), G. Kaniecki (Unilever) – koordynator projektu.

Data wykonania do KE: 30.04.2013 r.

W styczniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała „Zieloną Księgę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami” i zwróciła się do zainteresowanych podmiotów z prośbą o odpowiedź na zawarte w niej pytania ogólne i szczegółowe dot. stosunków między dostawcami a sieciami handlowymi.

Ankieta posłuży za podstawę ew. przygotowania przez KE stosownych przepisów unijnych.

Decydując się wziąć udział w tych konsultacjach, w CARS powołana została Grupa Robocza ds. pod kierownictwem prof. Tadeusz Skocznego (kierownika CARS); w skład GR weszli ponadto pracownicy naukowi WZ UW oraz przedstawiciele małych i dużych dostawców oraz sieci handlowych.

GR przygotowała odpowiedzi na postawione pytania. Zostały one przekazane do KE w wersji angielsko-języcznej.

Założeniem pracy Grupy roboczej CARS było sformułowanie wniosków w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz konsumentów. Z uwagi na to, iż w składzie Grupy roboczej znalazły się osoby świadczące pomoc prawną zarówno dla dużych i średnich dostawców, jak i sieci handlowej, kierowano się założeniem równoważenia interesu przedsiębiorców działających na poszczególnych szczeblach obrotu. W przypadku braku możliwości sformułowania wniosków jednorodnych, Grupa Robocza przedstawiła wnioski o charakterze alternatywnym (poglądy sieci handlowych i odrębnie poglądy dostawców.

Odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej Responses to the European Commission’s Questions contained in the Green Paper on Unfair Trading Practices in the Business-to-Business Food and Non-Food Supply Chain in Europe