CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego doradztwo
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Doradztwo i szkolenia

Rodzaj działania: Opinia

Tytuł: Status doktoranta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prawa i obowiązki.

Autorka: Ilona Szwedziak-Bork (doktorantka w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW)

Data oddania: 31 grudnia 2013 r.

Opinia stanowi realizację zadania badawczego, którego celem było wskazanie praw i obowiązków osób (doktorantów) podejmujących studia III stopnia (studia doktoranckie) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ UW). Celem ich holistycznego ujęcia analize poddane zostały zarówno odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również aktów prawa wewnętrznego wydanych przez odpowiednie władze uczelni. W związku z tym poruszane zagadnienia przedstawione zostały (tam, gdzie istnieją odpowiednie regulacje prawne) na czterech płaszczyznach: ustawowej, aktów wykonawczych, aktów prawa wewnętrznego wydanych przez władze Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz aktów prawa wewnętrznego dotyczących WZ UW. W opinii wskazano również (tam, gdzie jest to konieczne) na zróżnicowanie praw i obowiązków ze względu na formę studiów, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a więc studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne.

Status doktoranta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prawa i obowiązki. Status doktoranta na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prawa i obowiązki.