CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

W celu upowszechniania wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji i konsumentów oraz prokonkurencyjnej regulacji sektorowej, a także inspirowania dyskusji nad tymi zagadnieniami, CARS organizuje konferencje naukowe oraz debaty i warsztaty środowiskowe.

Samodzielnie lub we współpracy z partnerami naukowymi CARS organizuje tradycyjne konferencje naukowe międzynarodowe (raz w roku) lub krajowe (ca trzy razy w roku).

Samodzielnie lub we współpracy z polskimi władzami regulacyjnymi lub innymi podmiotami (gospodarczymi, kancelariami prawniczymi czy firmami doradczymi) organizowane są także środowiskowe „Debaty CARS” oraz „Warsztaty CARS”, mające stanowi platformę dyskusji nad ważnymi problemami praktyki antymonopolowej lub regulacyjnej lub planowanymi zmianami wzorców normatywnych polskich lub unijnych.

Dodano 11.06.2013 • Pełny artykuł(6) Zastosowaniu zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia RM z 30.03.2011 r.

Dodano 04.04.2013 • Pełny artykuł(5) Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dodano 23.06.2010 • Pełny artykuł(4) Prawo antymonopolowe i prawo autorskie – punkt przecięcia (2008)

Dodano 23.06.2010 • Pełny artykuł(3) Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Microsoft – skutki dla innowacyjności firm z sektora nowych technologii (2007)

Dodano 23.06.2010 • Pełny artykuł(2) Małe Forum Ubezpieczeniowe I: Kooperacja horyzontalna w sektorze ubezpieczeń gospodarczych (2007)

Dodano 23.06.2010 • Pełny artykuł(1) Stosowanie wspólnotowych i polskich zakazów praktyk ograniczających konkurencję przez polskie sądy (2007)