CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego


Książki i periodyki

Tytuł: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Rok wydania: 2012

Numer: 5(6)

Redaktor naczelny: prof. Tadeusz Skoczny

Autorzy: Mariusz Baran, dr Maciej Bernatt, dr Anna Błachnio-Parzych, dr Mateusz Błachucki, Adam Doniec, Monika A. Górska, Sonia Jóźwik, dr Inga Kawka, dr Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. Małgorzata Król-Bogomilska, Mateusz Radomyski, Przemysław Rosiak, dr Rafał Stankiewicz, Aleksander Stawicki, Jan Szczodrowski, Bartosz Turno, Agata Zawłocka-Turno

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN: 1689-9024

Yearbook of Antitrust and Regulatory StudiesWydanie pierwszego (nieregularnego) numeru YARS w 2012 roku – vol. 5(6) – towarzyszyło konferencji „Prawa przedsiębiorcy w postępowaniu antymonopolowym”, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2012 r., a organizowana była przez Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z CARS. Prezentowany numer zawiera dwanaście artykułów dotyczących problematyki ochrony praw przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych przez krajowe organy ochrony konkurencji, jak również przez Komisję Europejską. Przygotowanie aktualnego numeru YARS było współfinansowane ze środków Fundacji Nauki Polskiej w ramach programu Pomost/Powroty/2010-1/1/NQC. Redaktorem numeru jest dr Krystyna Kowalik-Bańczyk (INP PAN).

Dwa artykuły (autorstwa prof. Małgorzaty Król-Bogomilskiej oraz dr Anny Błachnio-Parzych) dotyczą karnych aspektów postępowań antymonopolowych. Dr Rafał Stankiewicz podejmuje problematykę stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Aleksander Stawicki rozważa kwestie kompetencji sądów powszechnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji w Polsce. Deficyty polskiej procedury w zakresie dostępu przedsiębiorców do informacji o postępowaniu wskazuje dr Maciej Bernatt.

Pozostali autorzy podejmują problematykę praw przedsiębiorców w kontekście wdrażania wspólnych reguł konkurencji UE. Przemysław Rosiak analizuje stosowanie zasady ne bis in idem. Dr Mateusz Błachucki i Sonia Jóźwik proponują spojrzenie na prawa przedsiębiorców z perspektywy współpracy między organami ochrony konkurencji. Z kolei prawa przedsiębiorców w związku w postępowaniach kończących się decyzjami zobowiązującymi stanowią przedmiot zainteresowania dr Ingi Kawki. Bartosz Turno i Agata Zawłocka-Turno podejmują problematykę wolności od samooskarżania oraz ochrony poufności komunikacji między prawnikiem a przedsiębiorcą. Kwestie ochrony praw przedsiębiorców w kontekście autonomii proceduralnej państw członkowskich UE stanowią przedmiot rozważań dr Krystyny Kowalik Bańczyk. Kontrola sądowa decyzji Komisji nakładających kary pieniężne stanowi główny problem artykułu autorstwa Mariusza Barana i Adama Dońca. Jan Szczodrowski pisze na temat standardu kontroli sądowej decyzji koncentracyjnych dotyczących rynków oligopolistycznych.

Numer zawiera również glosę do wyroku SOKiK oraz komentarz do decyzji Prezesa UOKiK w sprawie koncentracji między Empik a Merlin, a także recenzję książki „Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji”.