CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Książki i periodyki

Tytuł: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies

Rok wydania: 2012

Numer: 5(7)

Redaktor naczelny: prof. Tadeusz Skoczny

Autorzy: dr Tomasz Bagdziński, Dilyara Bakhtieva, dr Ondrej Blazo, Katarzyna Bożekowska-Zawisza, Filip Czernicki, dr Filip Elżanowski, dr hab. Waldemar Hoff, dr Agata Jurkowska-Gomułka, dr Kamil Kiljański, Kamil Kosmala, Małgorzata Kozak, doc. dr. sc. Jasminka Pecotič Kaufman, dr Inga Kawka, Krzysztof Kuik, Anna Mościbroda, dr Magdalena Olender-Skorek, dr Anna Piszcz, Ewelina D. Sage (OXON), Silvia Šramelová, Andrea Šupáková, Ilona Szwedziak, dr Monika Zielińska.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN: 1689-9024

Yearbook of Antitrust and Regulatory StudiesKolejny numer regularny angielskojęzycznego rocznika, poświęconego problemom ochrony konkurencji i niezależnej regulacji sektorowej, zawiera sześć artykułów, z czego dwa dotyczą ekonomicznych aspektów regulacji sektorowej, pozostałe zaś odnoszą się do prawnych aspektów ochrony konkurencji nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Europy Środkowej. Tym samym jest to pierwszy „umiędzynarodowiony” numer YARS, wychodzący poza polską perspektywę.

Dwa artykuły prawnicze dotyczą prywatnego egzekwowania reguł konkurencji (Jasminka Pecotič Kaufman opisuje doświadczenia chorwackie w tym zakresie, Anna Piszcz – doświadczenia polskie). Ondrej Blazo analizuje problem okresów przedawnienia w prawie antymonopolowym na podstawie doświadczeń słowackich i czeskich, zaś Silvia Šramelová, Andrea Šupáková przedstawiają problematykę sądowej kontroli decyzji organu antymonopolowego w sprawach ochrony konkurencji na Słowacji.

Artykuły ekonomiczne koncentrują się na wybranych aspektach regulacji sektorowej w odniesieniu do rynku usług telekomunikacyjnych (Magdalena Olender-Skorek) i pocztowych (Dilyara Bakhtieva, Kamil Kiljański).

Numer zawiera także przeglądy legislacyjne i orzecznicze, w tym omówienie spraw z zakresu ochrony konkurencji rozstrzyganych przez sądy UE i Komisję Europejską w latach 2010-2011, a także omówienie nowych polskich wyłączeń grupowych dla porozumień wertykalnych, horyzontalnych i w sektorze ubezpieczeń oraz wybranych polskich orzeczeń polskiego w sprawach konkurencji w 2011 r. Ponadto, prezentowany numer YARS zawiera omówienia zmian legislacyjnych w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, pocztowym oraz w sektorze transportu kolejowego i powietrznego. W numerze znajdują się ponadto glosy do dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w odpowiedzi na pytania prejudycjalne kierowane przez polskie sądy (C-375/09 oraz C-410/09) oraz glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W YARS opublikowane zostały także recenzje trzech książek z zakresu regulacji sektorowej i raport roczny CARS za 2011 r.