CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Książki i periodyki

Tytuł: Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji

Autor: Tadeusz Skoczny

Seria: Podręczniki i Monografie (10)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-61276-99-9

Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracjiKolejna (dziesiąta) monografia z serii wydawniczej „Podręczniki i Monografie” CARS autorstwa prof. Tadeusza Skocznego jest poświęcona praktycznie najważniejszemu elementowi prewencyjnej kontroli koncentracji – materialno- i formalnoprawnym podstawom udzielania zgód szczególnych na dokonanie koncentracji. U podstaw pracy leży teoretyczna koncepcja zgód szczególnych, dla których wydania nie wystarczy stwierdzenie, że zamiar koncentracji nie prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji (jak w sytuacji zgody zwykłej) lub które muszą być wydane, mimo że zamierzona koncentracja do istotnego ograniczenia konkurencji prowadzi i powinna zostać zakazana. Przedmiotem analiz autora są trzy rodzaje zgód szczególnych: zgody wyjątkowe, wydawane wtedy, gdy zakaz dokonania koncentracji jest niedopuszczalny z uwagi na to, że istotne ograniczenie konkurencji miałoby miejsce nawet wtedy, gdyby powodująca je koncentracja została zakazana; zgody nadzwyczajne na dokonanie koncentracji antykonkurencyjnych na podstawie innego interesu publicznego niż ochrona konkurencji; zgody warunkowe, wydawane dla uniknięcia zakazu dokonania zamierzonej koncentracji w sytuacji, w której strony dokonają takiej jej modyfikacji, która eliminuje potencjalną szkodę dla konkurencji. Autor dowodzi, że zgody takie powinny mieć pierwszeństwo przed wydawaniem zakazów dokonania koncentracji.

Zobacz plik informacyjny