CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratoria sektorowe

Od 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych intensyfikuje realizację swoich zadań statutowych w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym i audiowizualnym, pocztowym, energetycznym itp.

Służące im „Laboratoria sektorowe” prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Z dniem 21 kwietnia 2017 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Komunikacji Elektronicznej (LKE CARS). Laboratorium stanowi specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach usług telekomunikacyjnych i audiowizualnych.

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019 Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019

Dr Magdalena Olender-Skorek Dr Magdalena Olender-Skorek
Kierownik Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Rynkowej Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.
E-mail: m.olender@itl.waw.pl

Współpracownicy:

Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Stanisław Piątek
Zastępca Dyrektora

Kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW. Kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW.
E-mail: piątek@supermedia.pl

Ewelina D. Sage, PhD (OXON) Ewelina D. Sage, PhD (OXON)
International Co-ordinator

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Zarządzania UW.
E-mail.: ewelina.sage@law-oxford.com
Zob. więcej
– www.ewelinasage.co.uk

Dr Ewa Kwiatkowska Dr Ewa Kwiatkowska
Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu regulacji rynków telekomunikacyjnych oraz w problematyce zastosowań Internetu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań w medycynie.
E-mail: ewcia@alk.edu.pl

dr Andrzej Nałęcz dr Andrzej Nałęcz
adiunkt w Zakładzie Prawa Administracji Ogólnej, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
E-mail: analecz@wz.uw.edu.pl

Ekspertyzy

Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych (2017)

Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate (2016)

Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) (2016)

Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji (2008)

Publikacje

Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej (2015)

Telecommunications Regulation in Poland. Pod red. Stanisława Piątka (2013)

Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2103)

Stanisław Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej (2011)

Ewelina D. Sage, European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs (2011)

Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Pod red. Stanisława Piątka (2007)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny(iKAR) 2017 nr 7 (6)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 6 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 6 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 8 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 8 (2)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 5(1)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 6(1)

Konferencje

Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE (2016)

Regulowanie rynków telekomunikacyjnych (2008)

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Łączności

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a PP PL