CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratoria sektorowe

Od 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych intensyfikuje realizację swoich zadań statutowych w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym i audiowizualnym, pocztowym, energetycznym itp.

Służące im „Laboratoria sektorowe” prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej

Z dniem 21 kwietnia 2017 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Komunikacji Elektronicznej (LKE CARS). Laboratorium stanowi specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach usług telekomunikacyjnych i audiowizualnych.

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019 Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019

Dr Magdalena Olender-Skorek Dr Magdalena Olender-Skorek
Kierownik Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Rynkowej Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.
E-mail: m.olender@itl.waw.pl

Współpracownicy:

Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Stanisław Piątek
Zastępca Dyrektora

Kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW. Kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW.
E-mail: piątek@supermedia.pl

Ewelina D. Sage, PhD (OXON) Ewelina D. Sage, PhD (OXON)
International Co-ordinator

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Zarządzania UW.
E-mail.: ewelina.sage@law-oxford.com
Zob. więcej
– www.ewelinasage.co.uk

Dr Ewa Kwiatkowska Dr Ewa Kwiatkowska
Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu regulacji rynków telekomunikacyjnych oraz w problematyce zastosowań Internetu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań w medycynie.
E-mail: ewcia@alk.edu.pl

dr Andrzej Nałęcz dr Andrzej Nałęcz
adiunkt w Zakładzie Prawa Administracji Ogólnej, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
E-mail: analecz@wz.uw.edu.pl

Ekspertyzy

Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate (2016)

Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) (2016)

Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji (2008)

Publikacje

Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej (2015)

Telecommunications Regulation in Poland. Pod red. Stanisława Piątka (2013)

Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2103)

Stanisław Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej (2011)

Ewelina D. Sage, European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs (2011)

Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Pod red. Stanisława Piątka (2007)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 6 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 6 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 8 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 8 (2)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 5(1)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 6(1)

Konferencje

Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE (2016)

Regulowanie rynków telekomunikacyjnych (2008)

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Łączności

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a PP PL