CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratoria sektorowe

Od 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych intensyfikuje realizację swoich zadań statutowych w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym i audiowizualnym, pocztowym, energetycznym itp.

Służące im „Laboratoria sektorowe” prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Laboratorium Rynku Pocztowego CARS

Z dniem 15 sierpnia 2016 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Usług Pocztowych.

Laboratorium Rynku Pocztowego Laboratorium Rynku Pocztowego

Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018 Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018

Dr Mateusz Chołodecki Dr Mateusz Chołodecki
Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickieiwcza w Poznaniu
E-mail: mateusz.cholodecki@amu.edu.pl

Współpracownicy

Anna Piszcz Anna Piszcz
Dr habilitowany nauk prawnych.Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego.
W CARS – koordynator obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, członek Editorial Board Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies oraz Kolegium Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Członek Academic Society for Competition Law (ASCOLA) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Radca prawny (OIRP w Białymstoku).
Specjalizuje się w problematyce sankcjonowania naruszeń prawa ochrony konkurencji. Autorka licznych monografii, w tym Sankcje w polskim prawie antymonopolowym (Wyd. Temida 2, Białystok 2013), za którą została nominowana do „Nagrody CARS 2014”.
E-mail: piszcz@uwb.edu.pl

Ekspertyzy

Ocena „Strategii Poczty Polskiej” (2016)

Publikacje

Przemiany w polskim sektorze pocztowym (2016)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014, nr 2(3)

Konferencje

Pierwsza Krajowa Konferencja Pocztowa – Rynek pocztowy w zmieniającym się świecie (28.09.2017)

Materiały z konferencji zostaną opublikowane internetowym Kwartaliku Antymonopolowym i Regulacyjnym nr 1/2018.
Call for Papers
Program
Plakat

1. Krajowa Konferencja Pocztowa

Współpraca

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Porozumienie z Pocztą Polską Porozumienie o współpracy między CARS a Pocztą Polską