CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego laboratoria
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Laboratoria sektorowe

Od 2016 r. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych intensyfikuje realizację swoich zadań statutowych w sektorach szczególnych i infrastrukturalnych, w tym w szczególności w transporcie lotniczym i kolejowym, telekomunikacyjnym i audiowizualnym, pocztowym, energetycznym itp.

Służące im „Laboratoria sektorowe” prowadzą zorientowane na potrzeby nauki i praktyki badania i prace wdrożeniowe, świadczą ekspertyzy naukowe, organizują krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, szeroko współpracują z organami regulacyjnymi, placówkami naukowymi i firmami, publikują książki i czasopisma, w tym „Serię Regulacyjną” internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Laboratorium Rynku Pocztowego CARS

Z dniem 15 sierpnia 2016 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Usług Pocztowych.

Laboratorium Rynku Pocztowego Laboratorium Rynku Pocztowego

Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018 Plany działalności Laboratorium Rynku Pocztowego w latach 2016 – 2018

Dr Mateusz Chołodecki Dr Mateusz Chołodecki
Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickieiwcza w Poznaniu
E-mail: mateusz.cholodecki@amu.edu.pl

Współpracownicy

Anna Piszcz Anna Piszcz
Dr habilitowany nauk prawnych.Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego.
W CARS – koordynator obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, członek Editorial Board Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies oraz Kolegium Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Członek Academic Society for Competition Law (ASCOLA) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Radca prawny (OIRP w Białymstoku).
Specjalizuje się w problematyce sankcjonowania naruszeń prawa ochrony konkurencji. Autorka licznych monografii, w tym Sankcje w polskim prawie antymonopolowym (Wyd. Temida 2, Białystok 2013), za którą została nominowana do „Nagrody CARS 2014”.
E-mail: piszcz@uwb.edu.pl

Ekspertyzy

Ocena „Strategii Poczty Polskiej” (2016)

Publikacje

Przemiany w polskim sektorze pocztowym (2016)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014, nr 2(3)

Konferencje

Od 2017 r. CARS będzie organizował co roku krajową konferencję pocztową. 1. Doroczna Krajowa Konferencja Pocztowa CARS odbędzie się 28 września 2017 r.

1. Doroczna Krajowa Konferencja Pocztowa CARS
Call for Papers
Program
Plakat

Współpraca

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Porozumienie z Pocztą Polską Porozumienie o współpracy między CARS a Pocztą Polską