CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Cen­trum Stu­diów An­ty­mo­nopolowych i Re­gu­la­cyj­nych (CARS) zo­sta­ło u­two­rzone 21 lu­te­go 2007 r. jako grupa ba­daw­cza. Z dniem 1 paź­dzier­nika 2014 r. zo­sta­ło prze­kształ­co­ne w sa­mo­dziel­ną jed­nost­kę or­ga­ni­zacyj­ną pod­porząd­kowa­ną bez­po­śred­nio Dzie­ka­no­wi WZ UW. Dy­rek­to­rem CARS jest prof. dr hab. Ta­de­usz Skocz­ny.

Dzia­łal­ność CARS kon­cen­tru­je się na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej pro­ble­ma­ty­ce ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nych i pro­kon­su­menc­kich re­gu­la­cji sek­to­rowych w go­spodar­ce ryn­ko­wej. W tym za­kre­sie CARS pro­wa­dzi in­ter­dy­scyplinar­ne ba­dania na­uko­we oraz prace roz­wojowe i wdro­że­niowe, przy­go­towu­je eks­per­ty­zy na­uko­we, ofe­ru­je wy­daw­nic­twa zwar­te i pe­rio­dycz­ne, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje na­uko­we, pa­tro­nu­je stu­diom po­dy­plomowym, pro­wa­dzi Otwar­te Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie, or­ga­ni­zu­je szko­le­nia i współ­pra­cu­je z po­dob­ny­mi jed­nost­ka­mi na­uko­wy­mi w kraju i za­grani­cą.

Co­rocz­nie przy­zna­wana jest także „Na­gro­da CARS”.

Komitet Doradczy CARS

Anna Fornalczyk – Przewodnicząca Komitetu
Laureat Nagrody Honorowej CARS 2017
Dr hab. Nauk ekonomicznych. Partner założyciel firmy doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.
Aleja Róż 7, 91-488 Łódź
E-mail: afornalczyk@comper.com.pl

Krzysztof Dyl
Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
E-mail: Krzysztof.Dyl@uke.gov.pl

Zbigniew Grycan
Prezes Rady Nadzorczej firmy „Grycan – Lody od Pokoleń”
Majdan 88D, 05-462 Wiązowna
E-mail: biuro@grycan.pl

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego
Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
E-mail: zbigniew.jagiello.sekretariat@pkobp.pl

Maciej Rogalski
Dr hab. nauk prawnych. Rektor Uczelni Łazarskiego. Partner Kancelarii Radców Prawnych Dworzyński Rogalski
Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
E-Mail: maciej.rogalski@lazarski.pl

Stanisław Sołtysiński
Laureat Nagrody Honorowej CARS 2016.
Prof. dr hab. nauk prawnych. Partner kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
Ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa
E-mail: stanislaw.soltysinski@skslegal.pl

Tomasz Wardyński
Adwokat. Partner kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa
E-mail: tomasz.wardynski@wardynski.com.pl