CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Cen­trum Stu­diów An­ty­mo­nopolowych i Re­gu­la­cyj­nych (CARS) zo­sta­ło u­two­rzone 21 lu­te­go 2007 r. jako grupa ba­daw­cza. Z dniem 1 paź­dzier­nika 2014 r. zo­sta­ło prze­kształ­co­ne w sa­mo­dziel­ną jed­nost­kę or­ga­ni­zacyj­ną pod­porząd­kowa­ną bez­po­śred­nio Dzie­ka­no­wi WZ UW. Dy­rek­to­rem CARS jest prof. dr hab. Ta­de­usz Skocz­ny.

Dzia­łal­ność CARS kon­cen­tru­je się na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej pro­ble­ma­ty­ce ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nych i pro­kon­su­menc­kich re­gu­la­cji sek­to­rowych w go­spodar­ce ryn­ko­wej. W tym za­kre­sie CARS pro­wa­dzi in­ter­dy­scyplinar­ne ba­dania na­uko­we oraz prace roz­wojowe i wdro­że­niowe, przy­go­towu­je eks­per­ty­zy na­uko­we, ofe­ru­je wy­daw­nic­twa zwar­te i pe­rio­dycz­ne, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje na­uko­we, pa­tro­nu­je stu­diom po­dy­plomowym, pro­wa­dzi Otwar­te Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie, or­ga­ni­zu­je szko­le­nia i współ­pra­cu­je z po­dob­ny­mi jed­nost­ka­mi na­uko­wy­mi w kraju i za­grani­cą.

Co­rocz­nie przy­zna­wana jest także „Na­gro­da CARS”.

Kierownictwo

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor

Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW.
E-mail.: skoczny@wz.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Stanisław Piątek
Zastępca Dyrektora

Kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW. Kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW.
spiatek@wz.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Stanisław Piątek Adam Jasser
Zastępca Dyrektora

b. Prezes UOKiK
E-mail: ajasser@wz.uw.edu.pl                                                                                                        

Dr Maciej Bernatt Dr hab. Maciej Bernatt
Sekretarz Naukowy

Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW
E-mail.: mbernatt@wz.uw.edu.pl
linkedin: https://www.linkedin.com/in/maciej-bernatt-8b60b38
ssrn: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1183912
uw.academia.edu: https://uw.academia.edu/MaciejBernatt

Ewelina D. Sage, PhD (OXON) Ewelina D. Sage, PhD (OXON)
International Co-ordinator

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Zarządzania UW.
E-mail.: ewelina.sage@law-oxford.com; www.ewelinasage.co.uk

Magdalena Kiełkiewicz Magdalena Kiełkiewicz
Koordynatorka Krajowa CARS

Tel. (+44.22) 55.34.126
E-mail: cars@wz.uw.edu.pl
m.kielkiewicz@wz.uw.edu.pl

Koordynatorzy działów

I. Koordynator działu antymonopolowego – prof. dr hab. Tadeusz Skoczny

II. Koordynator działu regulacyjnego – prof. dr hab. Stanisław Piątek

III. Koordynator działu wdrażania prawa konkurencji i regulacji – dr hab. Maciej Bernatt

IV. Koordynator działu prawa konsumenckiego – dr hab. Monika Namysłowska

V. Koordynator działu ekonomii konkurencji – dr hab. Anna Fornalczyk

Koordynatorzy obszarów działu antymonopolowego:

Koordynator obszaru międzynarodowego prawa konkurencji – prof. US dr hab. Rajmund Molski

Koordynator obszaru zakazu porozumień ograniczających konkurencję – prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

Koordynator obszaru zakazu nadużywania a pozycji dominującej – prof. KA dr hab. Konrad Kohutek

Koordynator obszaru prewencyjnej kontroli koncentracji – Adam Jasser

Koordynator obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów – prof. UwB dr hab. Anna Piszcz

Koordynator obszaru stosowania prawa konkurencji w arbitrażu – dr Tomasz Bagdziński

Koordynator obszaru prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji – dr Dominik Wolski

Koordynator obszaru pomocy publicznej – dr Łukasz Grzejdziak

Koordynator obszaru Digital Markets and Big Data – Dr. Laura Zoboli

Koordynatorzy sektorów działu regulacyjnego:

Koordynator sektora telekomunikacyjnego – Stanisław Piątek

Koordynator sektora mediów audiowizualnych – dr Ewelina D. Sage

Koordynator sektora usług pocztowych – dr Mateusz Chołodecki

Koordynator sektora energetycznego – dr Marzena Czarnecka

Koordynator sektora transportu kolejowego – dr hab. Cezary Banasiński, prof. UW

Koordynator sektora transportu lotniczego – dr Jan Walulik

Koordynator sektora usług finansowych – prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska