CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Cen­trum Stu­diów An­ty­mo­nopolowych i Re­gu­la­cyj­nych (CARS) zo­sta­ło u­two­rzone 21 lu­te­go 2007 r. jako grupa ba­daw­cza. Z dniem 1 paź­dzier­nika 2014 r. zo­sta­ło prze­kształ­co­ne w sa­mo­dziel­ną jed­nost­kę or­ga­ni­zacyj­ną pod­porząd­kowa­ną bez­po­śred­nio Dzie­ka­no­wi WZ UW. Dy­rek­to­rem CARS jest prof. dr hab. Ta­de­usz Skocz­ny.

Dzia­łal­ność CARS kon­cen­tru­je się na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej pro­ble­ma­ty­ce ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nych i pro­kon­su­menc­kich re­gu­la­cji sek­to­rowych w go­spodar­ce ryn­ko­wej. W tym za­kre­sie CARS pro­wa­dzi in­ter­dy­scyplinar­ne ba­dania na­uko­we oraz prace roz­wojowe i wdro­że­niowe, przy­go­towu­je eks­per­ty­zy na­uko­we, ofe­ru­je wy­daw­nic­twa zwar­te i pe­rio­dycz­ne, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje na­uko­we, pa­tro­nu­je stu­diom po­dy­plomowym, pro­wa­dzi Otwar­te Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie, or­ga­ni­zu­je szko­le­nia i współ­pra­cu­je z po­dob­ny­mi jed­nost­ka­mi na­uko­wy­mi w kraju i za­grani­cą.

Co­rocz­nie przy­zna­wana jest także „Na­gro­da CARS”.

Osoby afiliowane przy CARS

Anna Fornalczyk Anna Fornalczyk
Dr hab. nauk ekonomicznych. Partner w łódzkiej firmie doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. W latach 1990-1995 pierwszy Prezes Urzędu Antymonopolowego. Specjalista w zakresie mikroekonomii stosowanej, ekonomii prawa konkurencji w kontekście restrukturyzacji, prywatyzacji, demonopolizacji, pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Autorka książki pt. Biznes a ochrona konkurencji wydanej (wyd. 1 – 2007; wyd. 2 - 2012).
E-mail: afornalczyk@comper.com.pl
Zob. więcej: www.comper.com.pl

Tomasz Bagdziński Tomasz Bagdziński
Dr nauk prawnych. Adwokat. Prowadzi w Warszawie Kancelarię adwokacką Tomasz Bagdzinski.
E-mail: tomasz.bagdzinski@tbka.pl

Antoni Bolecki Antoni Bolecki
Dr nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Radca prawny. Szef zespołu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w warszawskim biurze kancelarii Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.
E-mail: boleckia@gtlaw.com
Zob. więcej na:  http://www.gtlaw.com/People

Andrzej Cylwik Andrzej Cylwik
Dr nauk ekonomicznych. Prezes Zarządu Case-Doradcy sp. z o.o. W latach 1990-1995 Wiceprezes Urzędu Antymonopolowego.
E-mail: doradcy@case.com.pl

Andrzej Cylwik Marzena Czarnecka
Dr nauk ekonomicznych. Radca prawny. Od 1999 roku związana w branżą energetyczną. Współpracownik największych firm w branży energetycznej w ramach Kancelarii Radców Prawnych Ogłódek, Czarnecka.
Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W CARS – koordynator sektora energetycznego oraz członek Komitetu Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Współautorka komentarza do ustawy Prawo Energetyczne.
E-mail: marzena.czarnecka@ue.katowice.pl

Anna Piszcz Filip Czernicki
Dr nauk prawnych. Kierownik Działu Strategii w Biurze Strategii i Nadzoru Właścicielskiego P.P. Porty Lotnicze (PPL). Sprawuje nadzór nad opracowaniem i aktualizacją Strategii PPL i Planu Generalnego Lotniska Chopina.
Specjalizuje się w prowadzeniu analiz rynkowych związanych z inwestycjami w sektorze lotniskowym i pozalotniczym oraz przygotowywaniem rekomendacji zaangażowania PPL w nowe inwestycje. Redaktor i współautor szeregu publikacji z zakresu rynku portów lotniczych, w tym: Polish Airports in the European Union - Competitive Challenges, Regulatory Requirements and Development Perspectives. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013), czy Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce – wybrane zagadnienia. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011).
E-mail: f.czernicki@polish-airports.com

Piotr P. Dziubak Piotr P. Dziubak
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik CARS.
Od września 2003 roku zatrudniony w ministerstwach właściwych ds. transportu (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) w Departamentach Poczty, Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej oraz Lotnictwa.
Od września 2010 roku Radca Ministra w Departamencie Lotnictwa odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, w tym za udział Polski w pracach Rady UE, Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości UE (w zakresie spraw dotyczących lotnictwa cywilnego).
W Departamencie Lotnictwa zajmuje się takimi zagadnieniami jak: modernizacja infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (program SESAR), dostępność transportu lotniczego, zagadnienia socjalne oraz prawa pasażerów w transporcie lotniczym.
E-mail: Piotr.Dziubak@outlook.com

Leszek Juchniewicz Leszek Juchniewicz
Dr nauk ekonomicznych. Niezależny konsultant gospodarczy. M.in. doradca Prezydenta Pracodawców RP. Wiceprzewodniczący Społecznej Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki. W latach 1994-1997 r. – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1997-2007 – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
E-mail: leszek.juchniewicz@gmail.com

Marin Kolasiński Marcin Kolasiński
Radca Prawny. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu regulacji branżowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów.
E-mail: marcin.kolasinski@krklegalpl; biuro@krklegal.pl

Agnieszka Kunert-Diallo Agnieszka Kunert-Diallo
Dr nauk prawnych. Od lat współpracuje z PLL LOT S.A. w zakresie doradztwa prawnego. Wykładowca akademicki. Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Specjalizuje się w prawie międzynarodowym lotniczym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów, ochronie danych osobowych oraz polityce compliance.
E-mail: a.kunert-diallo@wp.pl

Małgorzata Modzelewska de Raad Małgorzata Modzelewska de Raad
Adwokat i wspólnik Kancelarii Modzelewska & Paśnik Competition Regulation Litigation. Od lat prowadzi liczne sprawy antymonopolowe przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nieuczciwej konkurencji, a także przed sądami arbitrażowymi. Jest wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych.
E-mail: malgorzata.modzelewska@modzelewskapasnik.pl
Zob. więcej: http://www.modzelewskapasnik.pl/pl/prawnicy/malgorzata-modzelewska-de-raad/

Przemysław Kamil Rosiak Przemysław Kamil Rosiak
Radca prawny. Partner w KPMG D. Dobkowski sp.k. Specjalizuje się w prawie UE, prawie konkurencji i pomocy publicznej oraz prawie kontraktów. Polski przedstawiciel w Stałej Delegacji CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości UE.
E-mail: pkrosiak@kpmg.pl
Zob. więcej: www.kpmglegal.pl

Piotr Semeniuk Piotr Semeniuk
Kieruje działem prawnym w centrum analitycznym Polityka Insight. Wcześniej pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach w Warszawie oraz w Dyrekcji ds. Konkurencji w Brukseli. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym oraz publicznym prawie gospodarczym. Obronił doktorat z prawa konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ukończył studia LLM na Uniwersytecie Nowojorskim. Adwokat stanu Nowy Jork.
E-mail: p.semeniuk@politykainsight.pl
Zob. więcej: www.politykainsight.pl

Jarosław Sroczyński Jarosław Sroczyński
Prawnik i ekonomista. Współzałożyciel i radca prawny w Kancelarii prawnej Markiewicz & Sroczynski sp. j. Pierwszy dyrektor delegatury Urzędu Antymonopolowego w Krakowie.
E-mail: jaroslaw.sroczynski@gmail.com

Bartosz Turno Bartosz Turno
Dr nauk prawnych, LL.M. in Competition Law (KCL). Radca prawny w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, prawie pomocy publicznej oraz w zagadnieniach związanych z postępowaniem administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Autor wyróżnionej w konkursie Państwa i Prawa książki pt. „Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji ” (Warszawa 2013).
E-mail: bartosz.turno@wkb.com.pl
Zob. więcej: pl.linkedin.com

Jan Walulik Dr Jan Walulik
Kierownik Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS. Absolwent Wydziału Prawa a Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Doktor nauk prawnych (2011). Od 10 lat związany z sektorem transportu lotniczego. Wykładowca i autor licznych publikacji w dziedzinie transportu lotniczego. Radca prawny, specjalizuje się także w prawie gospodarczym.
E-mail: jan@walulik.aero

Dominik Wolski Dominik Wolski
Dr nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Dyrektor działu prawnego Jeronimo Martins Polska S.A.
Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji, prawie cywilnym, prywatnoprawnym egzekwowaniu reguł konkurencji oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także prawie korporacyjnym i polityce compliance.
E-mail: wolski_d@yahoo.com lub dominik.wolski@wolski-legal.com
Zob. więcej na: https://gwsh.academia.edu/DominikWolski oraz linkedin.com