CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Cen­trum Stu­diów An­ty­mo­nopolowych i Re­gu­la­cyj­nych (CARS) zo­sta­ło u­two­rzone 21 lu­te­go 2007 r. jako grupa ba­daw­cza. Z dniem 1 paź­dzier­nika 2014 r. zo­sta­ło prze­kształ­co­ne w sa­mo­dziel­ną jed­nost­kę or­ga­ni­zacyj­ną pod­porząd­kowa­ną bez­po­śred­nio Dzie­ka­no­wi WZ UW. Dy­rek­to­rem CARS jest prof. dr hab. Ta­de­usz Skocz­ny.

Dzia­łal­ność CARS kon­cen­tru­je się na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej pro­ble­ma­ty­ce ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nych i pro­kon­su­menc­kich re­gu­la­cji sek­to­rowych w go­spodar­ce ryn­ko­wej. W tym za­kre­sie CARS pro­wa­dzi in­ter­dy­scyplinar­ne ba­dania na­uko­we oraz prace roz­wojowe i wdro­że­niowe, przy­go­towu­je eks­per­ty­zy na­uko­we, ofe­ru­je wy­daw­nic­twa zwar­te i pe­rio­dycz­ne, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje na­uko­we, pa­tro­nu­je stu­diom po­dy­plomowym, pro­wa­dzi Otwar­te Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie, or­ga­ni­zu­je szko­le­nia i współ­pra­cu­je z po­dob­ny­mi jed­nost­ka­mi na­uko­wy­mi w kraju i za­grani­cą.

Co­rocz­nie przy­zna­wana jest także „Na­gro­da CARS”.

Bliscy współpracownicy akademiccy CARS

Cezary Banasiński Cezary Banasiński
Dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego WPiA UW.
W CARS – członek Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Prowadzi kancelarię prawniczą Instytut Konkurencji sp.k.
Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji, w tym monografii pt. Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym (Wolters Kluwer, Warszawa 2015), za którą otrzymał „Nagrodę CARS 2016”.
E-mail: cezary.banasinski@wpia.uw.edu.pl oraz cbanasinski@instytutkonkurencji.pl

Bożena Borkowska Bożena Borkowska
Dr hab. nauk ekonomicznych. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej UE. Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK.
Specjalizuje się w państwowej regulacji rynków, niedoskonałościach instytucji demokratycznego państwa oraz corporate governance. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii pt. Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009), wyróżnionej w konkursie o „Nagrodę CARS 2012”.
E-mail: bozena.borkowska@ue.wroc.pl

Mateusz Chołodecki Mateusz Chołodecki
Dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa  Administracji UAM. Adwokat.
W CARS – koordynator sektora usług pocztowych oraz Kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego CARS.
Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji rynków pocztowego i telekomunikacyjnego. Autor monografii pt. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za którą został „Nominowany do Nagrody Regulacyjnej CARS 2015”.
E-mail: mateusz.cholodecki@amu.edu.pl

Sławomir Dudzik Sławomir Dudzik
Prof. dr habilitowany nauk prawnych. Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W CARS – członek Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Członek Academic Society for Competition Law (ASCOLA) W latach 2009-2015 prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
Radca prawny, partner w kancelarii SPCG w Krakowie.
Specjalizuje się w prawie konkurencji i problematyce pomocy publicznej. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii pt. Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Wolters Kluwer, Warszawa 2010), za którą został „Nominowany do Nagrody CARS 2012”.
E-mail: s.dudzik@uj.edu.pl; s.dudzik@spcg.pl

Łukasz Grzejdziak Łukasz Grzejdziak
Dr nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Specjalizuje się w prawie pomocy państwa i prawie antymonopolowym. Autor monografii pt. Regulacja finansowania usług publicznych (Wolters Kluwer, Warszawa 2015), za którą został „Nominowany do Nagrody Regulacyjnej CARS 2015”.
E-mail: lgrzejdziak@wpia.uni.lodz.pl

Agata Jurkowska-Gomułka Agata Jurkowska-Gomułka
Dr habilitowany nauk prawnych. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, kierownik Katedry Nauk o Administracji.
W CARS – koordynator obszaru zakazu porozumień ograniczających konkurencję, członek Editorial Board of Antitrust and Regulatory Studies oraz Kolegium Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Of counsel w kancelarii Modzelewska & Paśnik w Warszawie.
Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym monografii pt. Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013), za którą otrzymała „Nagrodę CARS 2014”.
E-mail: agathajur@o2.pl

Konrad Kohutek Konrad Kohutek
Dr habilitowany nauk prawnych, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych tej Akademii.
W CARS – koordynator obszaru zakazu nadużywania pozycji dominującej oraz członek Kolegium Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz w prawie bankowym i prawie działalności gospodarczej. Autor wielu publikacji naukowych, w tym komentarzy (w szczególności współautor Ustawa o ochronie konkurencji i Konsumentów. Komentarz) i monografii (w szczególności autor monografii pt. Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji (Wolters Kluwer, Warszawa 2012); za tę ostatnią pracę został „Nominowany do Nagrody CARS 2013”.
Webside: www.kohutek.pl
E-mail. kohutek@gmx.pl

Dr Marcin KrólDr Marcin Król
jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się naukowo branżami infrastrukturalnymi i regulacją ekonomiczną. Prowadzi zajęcia z tego zakresu dla studentów kierunku „Ekonomiczna analiza prawa”. Na SGH wykłada obecnie również systemy transportowe, strategie cen i strategie dystrybucji. Jego podstawowym obszarem badawczym jest kolej, z którą łączą go również liczne doświadczenia zawodowe. M.in. w latach 2007–2008 był naczelnikiem wydziału ekonomicznego w Departamencie Regulacji Urzędu Transportu Kolejowego. Jedną z jego ostatnich publikacji jest książka pt. „Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji” (wyd. 2016), napisana wspólnie z dr Jakubem Taczanowskim z UJ.

Dr Ewa Kwiatkowska Dr Ewa Kwiatkowska
Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu regulacji rynków telekomunikacyjnych (w szczególności Economic Determinants of Regulatory Decisions in the Polish Telecommunications Sector, YARS, 8(11), 2015) oraz w problematyce zastosowań Internetu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań w medycynie (w szczególności Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery? IKAR, 6(5), 2016; IT Solutions for Healthcare System in Poland: in Search of Benchmarks in Various Economic Perspectives, Economics and Sociology, Vol. 9, No 3, 2016).
E-mail: ewcia@alk.edu.pl

Rajmund Molski Rajmund Molski
Dr habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji USz. W CARS – Koordynator obszaru międzynarodowego prawa konkurencji oraz członek Rady Naukowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, w tym zwłaszcza w prawie ochrony konkurencji. Autor m.in. monografii: Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą (2001), Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju (2007) oraz Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów (Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015); za tę ostatnią publikację został „Nominowany do Nagrody CARS 2016”.
E-mail: rajmund.molski@wpiaus.pl

dr Andrzej Nałęcz dr Andrzej Nałęcz
adiunkt w Zakładzie Prawa Administracji Ogólnej, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
E-mail: analecz@wz.uw.edu.pl

Monika Namysłowska Monika Namysłowska
Dr habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.
W CARS – koordynator działu prawa konsumenckiego w CARS. Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Wspólnik w „Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych”. Specjalizuje się w prawie konsumenckim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie konkurencji i prawie nowych technologii. Autorka ponad 90 publikacji naukowych, w tym monografii „Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza” (2014) oraz redaktor naukowy „Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz” (2016).
E-mail: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl
Strona internetowa: https://www.facebook.com/zeppwpia/

Dr Magdalena Olender-Skorek Dr Magdalena Olender-Skorek
Kierownik Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Rynkowej Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW oraz w  Instytucje Telekomunikacji. Kierownik Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS.
E-mail: m.olender@itl.waw.pl

Anna Piszcz Anna Piszcz
Dr habilitowany nauk prawnych.Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, p.o. kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego.
W CARS – koordynator obszaru kar pieniężnych w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, członek Editorial Board Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies oraz Kolegium Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Członek Academic Society for Competition Law (ASCOLA) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Radca prawny (OIRP w Białymstoku).
Specjalizuje się w problematyce sankcjonowania naruszeń prawa ochrony konkurencji. Autorka licznych monografii, w tym Sankcje w polskim prawie antymonopolowym (Wyd. Temida 2, Białystok 2013), za którą została nominowana do „Nagrody CARS 2014”.
E-mail: piszcz@uwb.edu.pl

Bartosz Targański Bartosz Targański
Dr nauk ekonomicznych i radca prawny. Adiunkt w Zakładzie Strategii Marketingowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prawnik w zespole prawa konkurencji Clifford Chance.
Specjalizuje się w ochronie konkurencji i konsumentów, ochronie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i prawie handlu elektronicznego. Głównym obszarem jego zainteresowań jest zastosowanie reguł konkurencji na gruncie gospodarki cyfrowej. Autor wielu publikacji z tego zakresu, w tym monografii pt. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego (Wolters Kluwer business, Warszawa 2010), za którą został „Nominowany do Nagrody CARS 2012”, a także Uwarunkowań prawnych działalności marketingowej w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia wybrane (współautor i współredaktor, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012).
E-mail: btarga@sgh.waw.pl

Paweł Zagrajek Paweł Zagrajek
Dr nauk ekonomicznych. Związany z branżą transportu lotniczego do ponad 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawnym i operacyjnym funkcjonowaniem rynku transportu lotniczego, zarówno z punktu widzenia przewoźników lotniczych, jak również portów i władz lotniczych. Na co dzień współpracuje z Katedrą Transportu w Szkole Głównej Handlowej. Autor wielu publikacji z obszaru transportu lotniczego.
E-mail: zagrajek.pawel@gmail.com