CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

O nas

Cen­trum Stu­diów An­ty­mo­nopolowych i Re­gu­la­cyj­nych (CARS) zo­sta­ło u­two­rzone 21 lu­te­go 2007 r. jako grupa ba­daw­cza. Z dniem 1 paź­dzier­nika 2014 r. zo­sta­ło prze­kształ­co­ne w sa­mo­dziel­ną jed­nost­kę or­ga­ni­zacyj­ną pod­porząd­kowa­ną bez­po­śred­nio Dzie­ka­no­wi WZ UW. Dy­rek­to­rem CARS jest prof. dr hab. Ta­de­usz Skocz­ny.

Dzia­łal­ność CARS kon­cen­tru­je się na sze­ro­ko ro­zu­mia­nej pro­ble­ma­ty­ce ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nych i pro­kon­su­menc­kich re­gu­la­cji sek­to­rowych w go­spodar­ce ryn­ko­wej. W tym za­kre­sie CARS pro­wa­dzi in­ter­dy­scyplinar­ne ba­dania na­uko­we oraz prace roz­wojowe i wdro­że­niowe, przy­go­towu­je eks­per­ty­zy na­uko­we, ofe­ru­je wy­daw­nic­twa zwar­te i pe­rio­dycz­ne, or­ga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje na­uko­we, pa­tro­nu­je stu­diom po­dy­plomowym, pro­wa­dzi Otwar­te Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie, or­ga­ni­zu­je szko­le­nia i współ­pra­cu­je z po­dob­ny­mi jed­nost­ka­mi na­uko­wy­mi w kraju i za­grani­cą.

Co­rocz­nie przy­zna­wana jest także „Na­gro­da CARS”.

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej

Z dniem 21 kwietnia 2017 r. rozpoczyna swoją działalność – w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Laboratorium Komunikacji Elektronicznej (LKE CARS). Laboratorium stanowi specjalną formę realizacji statutowych zadań CARS w obszarach usług telekomunikacyjnych i audiowizualnych.

Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019 Plany działalności Laboratorium Komunikacji Elektronicznej w latach 2017-2019

Dr Magdalena Olender-Skorek Dr Magdalena Olender-Skorek
Kierownik Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS

Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Rynkowej Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.
E-mail: m.olender@itl.waw.pl

Współpracownicy:

Prof. dr hab. Stanisław Piątek Prof. dr hab. Stanisław Piątek
Zastępca Dyrektora

Kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW. Kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW.
E-mail: piątek@supermedia.pl

Ewelina D. Sage, PhD (OXON) Ewelina D. Sage, PhD (OXON)
International Co-ordinator

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Zarządzania UW.
E-mail.: ewelina.sage@law-oxford.com
Zob. więcej
– www.ewelinasage.co.uk

Dr Ewa Kwiatkowska Dr Ewa Kwiatkowska
Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu regulacji rynków telekomunikacyjnych oraz w problematyce zastosowań Internetu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań w medycynie.
E-mail: ewcia@alk.edu.pl

dr Andrzej Nałęcz dr Andrzej Nałęcz
adiunkt w Zakładzie Prawa Administracji Ogólnej, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
E-mail: analecz@wz.uw.edu.pl

Ekspertyzy

Prawne aspekty uporządkowania zasad wykorzystywania numeracji na cele świadczenia usług Premium Rate (2016)

Prawne aspekty możliwości przenoszenia numerów strefowych abonenckich usług specjalnych (AUS) (2016)

Dyskryminacja pozacenowa – analiza prawna zjawiska w polskim i wspólnotowym prawie konkurencji (2008)

Publikacje

Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej (2015)

Telecommunications Regulation in Poland. Pod red. Stanisława Piątka (2013)

Mateusz Chołodecki, Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2103)

Stanisław Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej (2011)

Ewelina D. Sage, European Audiovisual Sector: Where business meets society’s needs (2011)

Regulacja rynków telekomunikacyjnych. Pod red. Stanisława Piątka (2007)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2016 nr 6 (5)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2015 nr 6 (4)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2014 nr 8 (3)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2013 nr 8 (2)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 5(1)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 2012 nr 6(1)

Konferencje

Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE (2016)

Regulowanie rynków telekomunikacyjnych (2008)

Współpraca

Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a Instytutem Łączności

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a PP PL