CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego o nas
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody CARS

Na­gro­da CARS jest przy­zna­wana od 2012 r. W la­tach 2012 – 2014 była ona przy­zna­wana za wy­bit­ne osią­gnię­cia na­uko­we w za­kre­sie prawa lub eko­nomii ochrony kon­ku­ren­cji. Od 2015 r. bę­dzie przy­zna­wana rów­nież – na­prze­mien­nie z ww. na­gro­dą an­ty­mo­nopolową – na­gro­da re­gu­la­cyj­na (za wy­bit­ne osią­gnię­cia na­uko­we w za­kre­sie prawa lub eko­nomii re­gu­la­cji w sek­to­rach in­fra­struk­tural­nych i szcze­gól­nych. W r. 2015 zo­sta­nie przy­zna­na na­gro­da re­gu­la­cyj­na. Ko­lej­na na­gro­da an­ty­mo­nopolowa zo­sta­nie przy­zna­na w r. 2016.

Na­gro­dy CARS są przy­zna­wane przez Ka­pi­tu­łę Na­gro­dy na pod­sta­wie wy­ni­ków gło­sowa­nia nad pra­cami z „Listy Ba­zo­wej” (pra­cami an­ty­mo­nopolowymi lub re­gu­la­cyj­nymi), w któ­rym u­dział biorą osoby z „Listy Upraw­nio­nych” (au­to­rzy prac an­ty­mo­nopolowych lub re­gu­la­cyj­nych). Pięć prac, które uzy­skują naj­więk­szą licz­bę gło­sów, stają się pra­cami no­mi­nowa­ny­mi do Na­gro­dy. „Re­gu­la­min Na­gro­dy” oraz „Lista ba­zo­wa” i „Lista Upraw­nio­nych” są pu­bli­ko­wa­ne na stro­nie in­ter­neto­wej CARS.

Fundatorem Nagrody CARS w latach 2012-2017 był PKO Bank Polski.Bank PKO BP

Dodano 13.06.2014 • Pełny artykułNagroda CARS 2014

Dodano 18.06.2013 • Pełny artykułNagroda CARS 2013

Dodano 10.07.2010 • Pełny artykułNagroda CARS 2012