CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego osd
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Otwarte Seminarium Doktoranckie

Otwar­te Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie (OSD) re­ali­zu­je for­mu­łę o­twar­tych spo­tkań na­uko­wych, pod­czas któ­rych od­by­wa­ją się głów­nie dys­ku­sje nad za­ło­że­niami, te­za­mi lub frag­men­tami przy­go­towywa­nych roz­praw dok­tor­skich.

Uczest­ni­ka­mi OSD są stu­den­ci dzien­nych i za­ocz­nych stu­diów dok­toranc­kich, któ­rych pro­motorami są pro­fe­sorowie – Człon­kowie Zwy­czaj­ni lub Człon­kowie Sto­wa­rzy­sze­ni CARS, a także „wolni słu­cha­cze”, tj. osoby nie po­sia­dają­ce pro­motora, ale zde­ter­mi­no­wa­ne pro­wa­dzić in­dy­widu­al­ne ba­dania na­uko­we. W ze­bra­niach i dys­ku­sjach na­uko­wych OSD biorą u­dział za­rów­no przed­sta­wi­ciele śro­dowisk na­uko­wych, jak i prak­ty­cy.

Sz­cze­gó­ło­we za­ło­że­nia dzia­łal­no­ści OSD pre­zen­to­wa­ne są w do­ku­men­cie formuła otwartych spotkań naukowych „Warunki ramowe prowadzenia OSD i uczestnictwa w nim”. Wyłączną podstawą uczestnictwa w OSD jest złożenie u sekretarza OSD dyskusjach naukowych OSD biorą udział zarówno przedstawiciele środowisk naukowych „Deklaracji członkostwa w OSD CARS”.

Dodano 10.03.2014 • Pełny artykuł18. „Jeden organizm gospodarczy” i zagadnienie samodzielności przedsiębiorców w polskim i europejskim prawie konkurencji (2014)

Dodano 28.11.2013 • Pełny artykuł17. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (2013)

Dodano 08.10.2013 • Pełny artykuł16. Konkurencja i stabilność finansowa w sektorze bankowym. Jak koordynować regulację sektorową i politykę konkurencji? (2013)

Dodano 03.10.2012 • Pełny artykuł15. Program łagodzenia kar pieniężnych jako instrument zwalczania porozumień ograniczających konkurencji w polskim systemie prawa ochrony konkurencji (2012)

Dodano 22.08.2012 • Pełny artykuł14. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2012)

Dodano 28.11.2011 • Pełny artykuł13. Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji (między prokonkurencyjną kooperacją a antykonkurencyjną koordynacją) (2011)

Dodano 23.10.2011 • Pełny artykuł12. Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjncyh dla potrzeb regulacyjnych (2011)

Dodano 25.04.2011 • Pełny artykuł11. Działalność patent pools w świetle prawa konkurencji (2011)

Dodano 02.04.2011 • Pełny artykuł10. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji – zidentyfikowane problemy (2011)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  9. Porozumienia kooperacyjne w sektorze ubezpieczeń – potrzeba utrzymywania wyłączeń grupowych (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  8. Warunkowe zgody na dokonanie koncentracji w prawie i praktyce ich udzielania w Polsce (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  7. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a pojęcie pomocy publicznej (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  6. Wymiana informacji między konkurentami (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  5. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu antymonopolowym (2009)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  4. Obowiązek udzielania licencji w prawie antymonopolowym (2008)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  3. Kierunek reform stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej (2008)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  2. Rodzaje decyzji w sprawach naruszenia wspólnotowych zakazów praktyk ograniczających konkurencję wydawanych przez krajowe organy ochrony konkurencji (2008)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  1. Sankcjonowanie naruszeń zakazów praktyk ograniczających konkurencję (2007)