CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego studia szkolenia
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Studia i szkolenia

Udział CARS w ksz­tał­ce­niu kadr po­le­ga na pa­tro­nowaniu stu­diom po­dy­plomowym, pro­wa­dze­niu Otwar­te­go Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie­go (OSD) oraz pro­wa­dze­niu szko­leń, w tym w ra­mach Sz­ko­ły Eko­nomii dla Praw­ni­ków.

W ra­mach „Po­dy­plomowych Stu­diów Me­nedżer­skich” WZ UW CARS po­dej­mu­je próby or­ga­ni­zowania stu­diów po­dy­plomowych ARIS z za­kre­su prawa i eko­nomii ochrony kon­ku­ren­cji i/lub prawa i eko­nomii re­gu­la­cji dla kadr in­sty­tu­cji pu­blicz­nych i firm.

OSD re­ali­zu­je for­mu­łę o­twar­tych spo­tkań na­uko­wych, pod­czas któ­rych od­by­wa­ją się dys­ku­sje nad za­ło­że­niami, te­za­mi lub frag­men­tami roz­praw dok­tor­skich przy­go­towywa­nych na WZ UW lub na in­nych uczel­niach.

Pro­wa­dzone w ra­mach „Szko­ły Eko­nomii dla Praw­ni­ków” oraz poza nią szko­le­nia CARS uwzględ­nia­ją prak­ty­kę sto­sowa­nia prze­pi­sów an­ty­mo­nopolowych i/lub re­gu­la­cyj­nych na okre­ślonym rynku pro­duk­towym lub usługo­wym. CARS ofe­ru­je także fir­mom pod­da­nym nad­zo­rowi re­gu­la­cyj­nemu i/lub an­ty­mo­nopolowe­mu przy­go­towa­nie com­plian­ce pro­gram­me.

Dodano 10.03.2014 • Pełny artykuł18. „Jeden organizm gospodarczy” i zagadnienie samodzielności przedsiębiorców w polskim i europejskim prawie konkurencji (2014)

Dodano 28.11.2013 • Pełny artykuł17. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (2013)

Dodano 08.10.2013 • Pełny artykuł16. Konkurencja i stabilność finansowa w sektorze bankowym. Jak koordynować regulację sektorową i politykę konkurencji? (2013)

Dodano 03.10.2012 • Pełny artykuł15. Program łagodzenia kar pieniężnych jako instrument zwalczania porozumień ograniczających konkurencji w polskim systemie prawa ochrony konkurencji (2012)

Dodano 22.08.2012 • Pełny artykuł14. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2012)

Dodano 28.11.2011 • Pełny artykuł13. Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji (między prokonkurencyjną kooperacją a antykonkurencyjną koordynacją) (2011)

Dodano 23.10.2011 • Pełny artykuł12. Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjncyh dla potrzeb regulacyjnych (2011)

Dodano 25.04.2011 • Pełny artykuł11. Działalność patent pools w świetle prawa konkurencji (2011)

Dodano 02.04.2011 • Pełny artykuł10. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji – zidentyfikowane problemy (2011)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  9. Porozumienia kooperacyjne w sektorze ubezpieczeń – potrzeba utrzymywania wyłączeń grupowych (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  8. Warunkowe zgody na dokonanie koncentracji w prawie i praktyce ich udzielania w Polsce (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  7. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a pojęcie pomocy publicznej (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  6. Wymiana informacji między konkurentami (2010)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  5. Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu antymonopolowym (2009)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  4. Obowiązek udzielania licencji w prawie antymonopolowym (2008)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  3. Kierunek reform stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej (2008)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  2. Rodzaje decyzji w sprawach naruszenia wspólnotowych zakazów praktyk ograniczających konkurencję wydawanych przez krajowe organy ochrony konkurencji (2008)

Dodano 01.12.2010 • Pełny artykuł  1. Sankcjonowanie naruszeń zakazów praktyk ograniczających konkurencję (2007)