CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego współpraca międzynarodowa
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Z każ­dym ro­kiem CARS po­sze­rza swoją dzia­łal­ność o nowe inicja­ty­wy wy­kra­czają­ce poza Pol­skę. Ba­dania i kon­fe­ren­cje na­uko­we oraz pu­bli­ka­cje CARS coraz czę­ściej obej­mu­ją pro­ble­ma­ty­kę ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nej i pro­kon­su­menc­kiej re­gu­la­cji sek­to­rowej na ob­sza­rze państw Eu­ro­py Środ­kowej i Wschod­niej.

W roku 2013 CARS wy­szedł z inicja­ty­wą usta­no­wie­nia akade­mic­kiej plat­for­my na­uko­wej CRANE (Com­pe­ti­tion Law and Re­gu­la­tion. Aca­de­mic Ne­twork. Eu­ro­pe), do któ­rej za­pro­szone zo­sta­ły in­sty­tu­cje i osoby z państw na­sze­go re­gio­nu, w tym z no­wych państw Unii Eu­ro­pejskiej i państw do niej aspi­ru­ją­cych.

CARS za­mie­rza także po­ma­gać w two­rze­niu śro­dowisk na­uko­wych i wspie­ra­niu przez nie or­ga­nów ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz or­ga­nów re­gu­la­cyj­nych w Gru­zji, Ukra­inie i Moł­dowie (pro­jekt GUM-P).

W końcu 2013 r. powstała z inicjatywy CARS nowa sieć naukowa – CRANE (Competition and Regulation. Academic Network. Europe – Visegrad, Balkan, Baltic, East), której uczestnikami mogą być instytucje naukowe i osoby zajmujące się sprawami ochrony konkurencji i regulacji prokonkurencyjnej, pochodzące przede wszystkim z państw Europy Centralnej i Wschodniej. Pierwszych kilka takich instytucji i kilkanaście osób zadeklarowało już gotowość przystąpienia do CRANE. YARS 2014, vol. 7(9) może być pierwszym rezultatem jej funkcjonowania.

CRANE Preliminary concept CRANE – Preliminary concept

CRANE List of primary identified academic institutions and person dealing with antitrust and regulation CRANE – List of institutions nad persons