CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego badania
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Badania i ekspertyzy

Rodzaj działania: Ekspertyza naukowa

Tytuł: Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja

Autorstwo: Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego CARS.

Data: 20 kwietnia 2017 r.

Ekspertyza została sporządzona na zlecenie Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna. Celem opinii było określenie, czy publiczne finansowanie inwestycji w zakresie modernizacji dworców kolejowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Celem ekspertyzy było również udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wsparcie dla takich inwestycji powinno być zgłoszone Komisji Europejskiej zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami rozporządzenia 2015/1589.

Opublikowana poniżej ekspertyza jest zaktualizowaną wersją ekspertyzy nr 17. Ekspertyza nr 17 została zaktualizowana w związku ze zmianami w prawie polskim (nowelizacja ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym z listopada 2016 r.) oraz wydaniem przez Komisję Europejską nowych wytycznych w zakresie zastosowania zasad pomocy publicznej do finansowania projektów infrastrukturalnych (nowa wersja siatek analitycznych dotyczących pomocy publicznej na infrastrukturę opublikowana pod koniec 2016 r.).

Powyższe zmiany nie wpłynęły na końcowe ustalenia poczynione w ekspertyzie.

Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja Kwalifikacji finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE - aktualizacja