CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego konferencje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Tytuł: Krajowa Konferencja Konsumencka

Data i miejsce: 9.-10.05.2016 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Organizatorzy KKK: CARS oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Partner KKK: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

tauron

W dniach 9-10 maja 2016 r. odbyła się w Katowicach Krajowa Konferencja Konsumencka, której celem była wymiana doświadczeń i możliwość kontaktu przedsiębiorców, prawników oraz ekonomistów z wszystkimi najważniejszymi organizacjami zajmującymi się ochroną praw konsumentów w kraju oraz z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Pozwoliła ona podsumować dorobek nauki w zakresie praw konsumentów oraz zidentyfikować aktualne i przyszłe wyzwania stojące przed nauką i praktyką zarówno prawa jak i ekonomii.

Konferencja objęła cztery obszary tematyczne: (1) Klauzule abuzywne; (2) Zakaz naruszania zbiorowych interesów konsumenckich; (3) Ekonomia ochrony konsumentów; (4) Ochrona praw konsumentów w sektorze energetycznym.

Konferencja ekonomiczna CARS i UOKiK program Pełny artykułProgram konferencji

Konferencja ekonomiczna CARS i UOKiK Folie panelistów 2. części konferencji Pełny artykułCall for Papers

Konferencja plakat Pełny artykułPlakat

Konferencja raport Pełny artykułRaport z Konferencji

WORKING PAPER:

Możliwość orzekania o uznaniu za niedozwolone postanowień wzorca umowy sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa – argumenty za i przeciw
Nowa prerogatywa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedstawienia istotnego poglądu w sprawie
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów w świetle zupełnej harmonizacji praktyk handlowych wynikającej z dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych
Przyszłość arbitrażu konsumenckiego – zapis na polski sąd polubowny jako niedozwolone postanowienie w umowach z konsumentami
Art. 24 ust. 2 pkt 4 - nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w świetle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2015 r.
Naruszenie dobrych obyczajów a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – instytucja tajemniczego klienta (mystery shopper)
Próba dookreślenia terminu „zbiorowy interes konsumentów”- definicja oraz jej wyznaczniki
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług energetycznych
Eliminowanie postanowień niedozwolonych z wykonywanych umów o charakterze ciągłym w obrocie konsumenckim
Ekonomiczne warunki przyłączenia nowych odbiorców do sieci energetycznej a interes ekonomiczny konsumentów