CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego publikacje
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Tytuł: Tytuł: Right to Defence in EU Competition Law; The Case of Inspections

Autor: Marta Michałek

Seria: „Podręczniki Monografie” (18)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-63962-86-9

Tytuł: Right to Defence in EU Competition Law; The Case of Inspections Praca stanowi dysertację doktorską obronioną przez autorkę na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) w 2015 r. W książce przeanalizowana została kwestia ochrony prawa przedsiębiorców do obrony w ramach inspekcji przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Ocena poziomu ochrony przyznawanej przedsiębiorcom dokonana została na podstawie porównania (i) obecnego porządku prawnego UE i podejścia przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z (ii) ochroną zapewnioną przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i standardami określonymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej kwestii. Analiza obejmuje następujące zagadnienia: charakterystykę prawa do obrony, najbardziej istotne międzynarodowe (zwłaszcza europejskie) systemy lub akty prawne wprowadzające ochronę prawa do obrony, uprawnienia kontrolne Komisji, uprawnienia do nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych i niektóre problemy związane z tymi uprawnieniami (fishing expeditions, następcze przeszukania danych elektronicznych), a także najistotniejsze prawa i zasady (będące składnikami prawa do obrony), które stanowią ograniczenia uprawnień kontrolnych Komisji, czyli zasadę proporcjonalności, ochronę tajemnicy zawodowej (LPP), prawo do wolności od samooskarżenia się, zasadę skutecznej ochrony sądowej oraz prawo do prywatności.