CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego studia szkolenia
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Studia i szkolenia

Udział CARS w ksz­tał­ce­niu kadr po­le­ga na pa­tro­nowaniu stu­diom po­dy­plomowym, pro­wa­dze­niu Otwar­te­go Se­mi­na­rium Dok­toranc­kie­go (OSD) oraz pro­wa­dze­niu szko­leń, w tym w ra­mach Sz­ko­ły Eko­nomii dla Praw­ni­ków.

W ra­mach „Po­dy­plomowych Stu­diów Me­nedżer­skich” WZ UW CARS po­dej­mu­je próby or­ga­ni­zowania stu­diów po­dy­plomowych ARIS z za­kre­su prawa i eko­nomii ochrony kon­ku­ren­cji i/lub prawa i eko­nomii re­gu­la­cji dla kadr in­sty­tu­cji pu­blicz­nych i firm.

OSD re­ali­zu­je for­mu­łę o­twar­tych spo­tkań na­uko­wych, pod­czas któ­rych od­by­wa­ją się dys­ku­sje nad za­ło­że­niami, te­za­mi lub frag­men­tami roz­praw dok­tor­skich przy­go­towywa­nych na WZ UW lub na in­nych uczel­niach.

Pro­wa­dzone w ra­mach „Szko­ły Eko­nomii dla Praw­ni­ków” oraz poza nią szko­le­nia CARS uwzględ­nia­ją prak­ty­kę sto­sowa­nia prze­pi­sów an­ty­mo­nopolowych i/lub re­gu­la­cyj­nych na okre­ślonym rynku pro­duk­towym lub usługo­wym. CARS ofe­ru­je także fir­mom pod­da­nym nad­zo­rowi re­gu­la­cyj­nemu i/lub an­ty­mo­nopolowe­mu przy­go­towa­nie com­plian­ce pro­gram­me.

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykułStudia Podyplomowe ARIS (Antimonopoly and Regulation. Infrastructure Structure)

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykułOtwarte Seminarium Doktoranckie (OSD)

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykułSzkolenia

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykułWykłady gościnne

Dodano 27.02.2015 • Pełny artykułWarsztaty studenckie