CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego współpraca międzynarodowa
CARS Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

Współpraca krajowa i międzynarodowa

Z każ­dym ro­kiem CARS po­sze­rza swoją dzia­łal­ność o nowe inicja­ty­wy wy­kra­czają­ce poza Pol­skę. Ba­dania i kon­fe­ren­cje na­uko­we oraz pu­bli­ka­cje CARS coraz czę­ściej obej­mu­ją pro­ble­ma­ty­kę ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz pro­kon­ku­ren­cyj­nej i pro­kon­su­menc­kiej re­gu­la­cji sek­to­rowej na ob­sza­rze państw Eu­ro­py Środ­kowej i Wschod­niej.

W roku 2013 CARS wy­szedł z inicja­ty­wą usta­no­wie­nia akade­mic­kiej plat­for­my na­uko­wej CRANE (Com­pe­ti­tion Law and Re­gu­la­tion. Aca­de­mic Ne­twork. Eu­ro­pe), do któ­rej za­pro­szone zo­sta­ły in­sty­tu­cje i osoby z państw na­sze­go re­gio­nu, w tym z no­wych państw Unii Eu­ro­pejskiej i państw do niej aspi­ru­ją­cych.

CARS za­mie­rza także po­ma­gać w two­rze­niu śro­dowisk na­uko­wych i wspie­ra­niu przez nie or­ga­nów ochrony kon­ku­ren­cji i kon­su­men­tów oraz or­ga­nów re­gu­la­cyj­nych w Gru­zji, Ukra­inie i Moł­dowie (pro­jekt GUM-P).

CARS stale też po­sze­rza swoją współ­pra­cę z re­gu­la­to­rami sek­to­rowy­mi, in­sty­tu­cja­mi na­uko­wy­mi, przed­się­bior­ca­mi i or­ga­ni­zacjami sa­mo­rzą­du za­wo­dowe­go i go­spodar­cze­go.

Od 2013 r. CARS współpracuje z prawie wszystkimi polskimi regulatorami; z niektórymi z nich CARS zawarł stosowne porozumienia.

(6) Porozumienie z KRRiT
W dniu 21 maja 2015 r. zostało uroczyście podpisane „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a CARS. Pierwszy rezultatem tej współpracy będzie iKAR nr 7/2015 poświęcony regulacji mediów elektronicznych.

Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT Porozumienie o współpracy między CARS a KRRiT

Krajowa rada radia i telewizji

(5) Porozumienie z UOKiK
Od 5 maja 2014 r. CARS ma już także porozumienie o współpracy z UOKiK

Porozumienie o współpracy między CARS a UOKiK Porozumienie o współpracy między CARS a UOKiK

(3) Porozumienie o współpracy miedzy CARS a UTK

antymonopolowe ustawodawstwo Porozumienie o współpracy miedzy CARS a UTK

(2) Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

Polityka antymonopolowa Porozumienie o współpracy między CARS a UKE

(1) Porozumienie o współpracy między CARS a URE

antytrustowe ustawodawstwo Porozumienie o współpracy między CARS a URE